ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного Договору про надання послуг з прийому оплат за допомогою інтернет-еквайрінга

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаціне об’єднання», в особі в. о. директора Миронюка Олександра Степановича, що діє на підставі статуту пропонує до укладення Публічний договір про надання послуг з прийому оплат за житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за допомогою інтернет-еквайрінга необмеженому колу Клієнтів, зацікавлених у здійсненні таких оплат на запропонованих в договорі Умовах. Цей договір укладається сторонами з урахуванням ч.3 ст. 205, ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

Адміністрація КП ЖЕО

Публічний Договір
про надання послуг з прийому оплат за допомогою інтернет-еквайрінга

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаціне об’єднання», в особі в. о. директора Миронюка Олександра Степановича, що діє на підставі статуту (далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який зацікавлений у здійсненні оплати платежів за житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком нараховані Виконавцем, на зазначених у договорі умовах, і приєднався до умов цього договору (далі - Замовник), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

Публічний договір – правочин про надання та отримання послуг з оплати за надані житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за допомогою інтернет-еквайрінгу, який встановлює однакові для всіх Споживачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Споживачем.

Публічна оферта –пропозиція про оплату суми, нарахованої за надані житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком, спрямована невизначеному колу осіб, у тому числі Замовникам.

Акцепт Оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом оплати суми нарахувань за житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за допомогою інтернет-еквайрінгу, розміщеного на Сайті.

Замовник – особа,  яка здійснила Акцепт оферти і є платником за послуги, нараховані Виконавцем, за укладеним Договором.

Сайт – Інтернет-сайт, розміщений Виконавцем в мережі Інтернет за адресою: https://www.kpjeo.mk.ua/.

Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Предмет договору

Предметом цієї оферти є надання Замовнику послуг з прийому оплат суми нарахувань за житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за допомогою інтернет-еквайрінга і за поточними цінами на послуги Виконавця, зазначених у цьому договорі.

Акцепт оферти

Замовник робить Акцепт оферти шляхом здійснення оплати суми нарахувань за житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за допомогою інтернет-еквайрінгу, розміщеного на Сайті.

Вищевказаним Замовник погоджується на передачу своїх персональних даних службі, яка здійснює виконання замовлених послуг. Виконавець гарантує Замовнику, що використання його персональних даних буде здійснюватися тільки з метою належного виконання своїх зобов’язань з надання послуги. Замовник згоден з тим, що виконавцем використовуються і обробляються персональні дані Замовника. Персональні дані Замовника є конфіденційними і не підлягають розголошенню або надання будь-яким третім особам, а також несанкціонованого використання.

Вартість послуг та порядок розрахунків

Вартість послуг, наданих Виконавцем за Договором, становить 0% від суми оплати. Ціни, що встановлюються Виконавцем, можуть бути змінені останнім в будь-який час. Нові ціни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу нових цін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні.

Загальні умови надання послуг

Виконавець надає Послуги Замовнику тільки при виконанні наступних умов:

  • замовник здійснив Акцепт оферти і здійснив оплати за надані послуги, нараховані Виконавцем.
  • виконавець надав інформацію, необхідну Замовнику для здійснення оплати за житлово-комунальні послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком шляхом відправки платіжного документа на адресу Замовника.

Права та обов’язки сторін

Виконавець зобов’язується:

  • надати послуги належної якості в повному обсязі.
  • виконувати умови даного Договору у строки та на умовах даного договору;
  • інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://www.kpjeo.mk.ua/

Виконавець має право:

  • запитувати у Замовника додаткову інформацію, необхідну для здійснення платежу (ПІБ, номер особового рахунку, адресу тощо).
  • вносити зміни в текст цієї Оферти, припиняти Оферту, розміщувати нову Оферту. Нова Оферта, зміни в Оферту, припинення Оферти стають дійсними після її розміщення на Сайті.

Замовник зобов’язується:

  • надавати Виконавцю запитану їм інформацію з дотриманням правил і вимог Оферти.

Відповідальність

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по публічній оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Замовник самостійно несе всю відповідальність за своєчасність і достовірність відомостей, зазначених ним при здійсненні Акцепта.

Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: дії органів державної влади (в т. ч. прийняття правових актів), пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору.

Термін дії та зміна умов оферти

Оферта набуває чинності з моменту опублікування на сайті Виконавця за адресою: https://www.kpjeo.mk.ua/і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

Виконавець буде рахувати себе тим, хто уклав із будь-якою особою, яка зробила Акцепт, відповідний Договір, який повинен бути виконаний в межах території виконання.

Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. Нова Оферта, зміни в Оферту, припинення Оферти стають дійсними після її розміщення на сайті. У разі виникнення суперечностей, текст Оферти, розміщений на Сайті, буде мати перевагу в порівнянні з будь-яким іншим текстом Оферти.

Розірвання договору

Договір може бути розірваний достроково:

  • За згодою Сторін в будь-який час.
  • З інших підстав, передбачених цією офертою.

Припинення терміну дії Договору за будь-якої підстави не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

Інші умови

Публічна оферта є офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсі за адресою: https://www.kpjeo.mk.ua/

Договір, його укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин за цією Офертою, вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не дійдуть до вирішення виниклих між ними суперечок в ході переговорів, такі спори повинні бути передані на рішення в суд України з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Термін відповіді на претензію складає 20 (Двадцять) робочих днів.

Реквізити Виконавця:

55000 Миколаївська область м. Южноукраїнськ вул.Паркова, 5 (а/с 94)
р/р UA513264610000026002170080298 в ф МОУ ВАТ Ощадбанк ТВБВ 10014/0134
ЄДРПОУ 31537375 Тел./факс 05136-55470, тел. 2-17-90

В.о. директора КП ЖЕО _____________ Олександр МИРОНЮК

М.П.